Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

Świetlica

Świetlica szkolna czynna od 5 IX. 

Dzień 4 IX 2023  jest dniem organizacyjnym w świetlicy.

  Zapisy dzieci  w godz. 10.00 -12.30 w  świetlicy. Karty  zapisu dziecka do pobrania poniżej, prosimy wydrukować  i uzupełnić czytelnie. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy.

          Ze względu na trudne warunki lokalowe ( duża liczba klas)  prosimy w tym roku o przemyślane zapisy dzieci do świetlicy.
Do świetlicy mogą uczęszczać tylko dzieci rodziców pracujących.

7:00 - 17:00

    ŚWIETLICA
 • mgr Danuta MALADA 
 • mgr Iwona GAJEWSKA
 • mgr Joanna MAZUR
 • mgr Krystyna MAZAN
 • mgr Iwona MIKRUT
 • mgr Ewa LEGUTKO
 • mgr Bożena OCHMAN
 • mgr Elżbieta BUGAJNA
 • Małgorzata KUBICZEK – pracownik administracji

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 151

 1. Świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 – 17.00
 2. Świetlica zapewnia uczniom opiekę przed i po zajęciach edukacyjnych. Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka do godziny 17.00
 
 

           PROCEDURA W PRZYPADKU NIE ODEBRANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY DO GODZ.17.00

 1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut.
 3. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 4. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienia mu dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.
 6. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy

 

 1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno – opiekuńczo –wychowawczej.
 2. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.
 3. Przyjęcie do świetlicy odbywa się na podstawie wypełnionej przez rodzica Karty Zapisu Dziecka.
 4. Do świetlicy mogą uczęszczać w pierwszej kolejności  uczniowie , których rodzice pracują, oraz dzieci oczekujące na dowóz. W związku z ograniczonymi możliwościami lokalowymi nadmiar uczniów przebywających w tym samym czasie w świetlicy wpływa niekorzystnie na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 5. Dzieci z klas I – III wychodzą na lekcje z nauczycielem prowadzącym zajęcia a po ich zakończeniu są odprowadzane do świetlicy. Uczniowie od  kl. IV wychodzą samodzielnie na zajęcia 5 minut przed rozpoczęciem lekcji. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych muszą mieć pisemną zgodę rodzica na samodzielne wyjście na zajęcia.
 6. Dzieci korzystają ze stołówki pod opieką nauczycieli świetlicy w wyznaczonych godzinach.
 7. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są dowożone, przyprowadzane i odbierane ze świetlicy przez kierowców, którzy w tym czasie biorą za nich odpowiedzialność.
 8. Uczniowie zobowiązani są do zgłoszenia każdego wyjścia nauczycielowi świetlicy, oraz poinformowania wychowawcy o swoim powrocie. 
 9. Dziecko może być odebrane ze świetlicy tylko przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby przez nich upoważnione, wpisane w karcie zapisu dziecka do świetlicy.  W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, tylko na podstawie pisemnego upoważnienia rodzica/ prawnego opiekuna. Dziecko może wychodzić samodzielnie ze świetlicy po ukończeniu 7r.ż na podstawie pisemnej zgody rodzica /opiekuna prawnego zamieszczonej w Karcie Zapisu lub na osobnym oświadczeniu, które musi zawierać dokładną datę i godzinę wyjścia dziecka.
 10. Przyjście rodzica, opiekuna po dziecko jest jednoznaczne z jego odebraniem ze świetlicy. Rodzic zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z godzinami zajęć dodatkowych dziecka i ustalonym czasie ich trwania.
 11. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione rzeczy uczniów.
 12. W świetlicy dzieci mogą uczestniczyć w różnych zajęciach organizowanych przez nauczycieli świetlicy, kołach zainteresowań.
 13. Za wzorowe zachowanie, pomoc innym dzieciom, wykonywanie dodatkowych prac na rzecz świetlicy uczeń może otrzymać drobną nagrodę.
 14. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania ustalonych zasad zachowania w świetlicy:

– wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier

– nie przeszkadzamy sobie nawzajem podczas zabawy oraz zajęć

– po skończonej zabawie lub zajęciach pozostawiamy po sobie porządek

– nie oddalamy się podczas zabaw na boisku, jesteśmy zawsze w zasięgu wzrok nauczyciela

– dbamy o higienę i czystość podczas spożywania posiłków

– za zniszczenia powstałe z winy dziecka odpowiadają materialnie rodzice/opiekunowie

 

 1. W przypadku naruszenia regulaminu nauczyciel może zastosować: upomnienie, informacja do rodziców, wezwanie Rodziców, rozmowa z pedagogiem, rozmowa z  p. Dyrektor. Oprócz w/w środków nauczyciel może zastosować okresowy zakaz zabawy, drobne prace (układanie zabawek, porządkowanie sali)
 2. Dobrowolne składki rodziców ustalone przez Radę Rodziców przeznaczone są na zakup zabawek, gier, materiałów plastycznych.
 3. Przy świetlicy działa Wolontariat. Zasady pracy wolontariuszy określa regulamin wolontariatu.
 4. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, aparatów, urządzeń elektronicznych. Uczeń może skorzystać z telefonu tylko w celu kontaktu z rodzicami (za zgodą wychowawcy).

Kwiatki, kwiatki kwitnące na łące... 2024

Wiosna, wiosna ach to ty.... 2024

Zima 2024

Idą święta 2023

Zima 2023

Jesień 2023

Wiosna

Konkurs Anioły Bożonarodzeniowe

Galeria prac

Zima

Skip to content