Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

Świetlica

Świetlica szkolna czynna od 2 IX. 

Dzień 1 IX 2022  jest dniem organizacyjnym w świetlicy.

  Zapisy dzieci  w godz. 10.00 -12.30 w  świetlicy. Karty  zapisu dziecka do pobrania poniżej, prosimy wydrukować  i uzupełnić czytelnie. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy.

          Ze względu na trudne warunki lokalowe ( duża liczba klas)  prosimy w tym roku o przemyślane zapisy dzieci do świetlicy.
Do świetlicy mogą uczęszczać tylko dzieci rodziców pracujących.

7:00 - 17:00

    ŚWIETLICA
 • mgr Danuta MALADA 
 • mgr Iwona GAJEWSKA
 • mgr Joanna MAZUR
 • mgr Krystyna MAZAN
 • mgr Iwona MIKRUT
 • mgr Ewa LEGUTKO
 • mgr Małgorzata JAWORSKA
 • mgr Bożena OCHMAN
 • mgr Elżbieta BUGAJNA
 • Wojciech MIERZEJEWSKI
 • Małgorzata KUBICZEK – pracownik administracji
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 151

1. Świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 – 17.00

2. Świetlica zapewnia uczniom opiekę przed i po zajęciach edukacyjnych. Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka do godziny 17.00  

3. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno – opiekuńczo –wychowawczej.

4. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 uczniów.

5. Przyjęcie do świetlicy odbywa się na podstawie wypełnionej przez rodziców Karty Zapisu Dziecka.

6. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas 0 – IV, których rodzice pracują, dzieci oczekujące na dowóz. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą być zapisani do świetlicy również w klasach starszych.

7. Dzieci z klas 0 – III wychodzą na lekcje z nauczycielem prowadzącym zajęcia a po ich zakończeniu są odprowadzane do świetlicy. Uczniowie   kl. IV wychodzą samodzielnie na zajęcia 5 minut przed rozpoczęciem lekcji. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych muszą mieć pisemną zgodę rodzica.

8. Dzieci korzystają ze stołówki pod opieką wychowawców świetlicy w wyznaczonych godzinach.

9. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są dowożone, przyprowadzane i odbierane ze świetlicy przez kierowców.

10. Uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych zobowiązani są do zgłoszenia każdego wyjścia nauczycielowi świetlicy, wpisaniu się na listę wyjść oraz poinformowaniu wychowawcy o swoim powrocie.

11. Rodzice są zobowiązani do odbierania dziecka ze świetlicy do ukończenia
przez nie 10 roku życia. W przypadku gdy rodzic nie ma możliwości odebrania dziecka, musi upoważnić inną osobę pełnoletnią wpisując ją do Karty Zapisu dziecka do świetlicy wraz z podaniem numeru dokumentu potwierdzającego jej tożsamość. Osoba odbierająca dziecko ma obowiązek okazania wychowawcy świetlicy dowodu tożsamości

12. Przyjście rodzica, opiekuna po dziecko jest jednoznaczne z jego odebraniem ze świetlicy.

13. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione rzeczy uczniów.

14. W świetlicy dzieci mogą uczestniczyć w różnych zajęciach organizowanych przez nauczycieli świetlicy, kołach zainteresowań.

15. Za wzorowe zachowanie, pomoc innym dzieciom, wykonywanie dodatkowych prac na rzecz świetlicy uczeń może otrzymać drobną nagrodę.

16. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania ustalonych zasad zachowania w świetlicy:

– wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier

– nie biegamy w salach świetlicowych, nie bijemy kolegów i koleżanek nie używamy brzydkich słów

– nie przeszkadzamy sobie nawzajem podczas zabawy oraz zajęć

– po skończonej zabawie lub zajęciach pozostawiamy po sobie porządek

– nie oddalamy się podczas zabaw na boisku, jesteśmy zawsze w zasięgu wzrok nauczyciela

– dbamy o higienę i czystość podczas spożywania posiłków

– za zniszczenia powstałe z winy dziecka odpowiadają materialnie rodzice/opiekunowie

17. W przypadku naruszenia regulaminu nauczyciel może zastosować: upomnienie, wpis do dzienniczka, wezwanie Rodziców, rozmowa z pedagogiem, rozmowa z p. Dyrektor. Oprócz w/w środków nauczyciel może zastosować okresowy zakaz zabawy, drobne prace (układanie zabawek, porządkowanie sali)

18. Dobrowolne składki Rodziców, których wysokość zatwierdza Dyrektor szkoły przeznaczone są na zakup zabawek, gier, materiałów plastycznych.

19. Przy świetlicy działa Wolontariat. Zasady pracy wolontariuszy określa regulamin wolontariatu.

20. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych typu PSP, tablet. Uczeń może skorzystać z telefonu tylko w celu kontaktu z rodzicami (za zgodą wychowawcy).

Wiosna

Konkurs Anioły Bożonarodzeniowe

Galeria prac

Zima

Skip to content