Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

Zasady sanitarne i organizacja obowiązująca na terenie Szkoły od 1 września 2021

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INEGRACYJNYMI NR 151 z dnia 27 sierpnia 2021r.

w sprawie: zasad sanitarnych i organizacyjnych obowiązujących na terenie Szkoły od 1 września 2021r.

Opracowano w oparciu o aktualne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.  

 1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi(bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)
 2. W przypadku objęcia ucznia izolacją należy poinformować o tym szkołę.
 3. Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły. Uczniowie samodzielnie wchodzą do szkoły wg następujących ustaleń: Klasy I-VIII- wejście główne, dzieci uczęszczające do świetlicy wchodzą wejściem dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy, obowiązkowo dezynfekują ręce.
 1. Uczniowie przemieszczają się po terenie szkoły tylko w razie pilnej konieczności lub zmiany sali, pamiętając o konieczności zachowania dystansu społecznego i zasłonięciu ust i nosa.
 2. Podczas pobytu w szkole uczniowie powinni zakładać maseczki przebywając w przestrzeni wspólnej (szatnie, korytarze, toalety).
 3. W toalecie może przebywać tylu uczniów ile jest dostępnych sanitariatów.
 4. Rodzice lub opiekunowie czekają na odbiór dziecka przed wejściem głównym lub wejściem dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy (na zewnątrz szkoły).
 5. Rodzic lub opiekun jest zobowiązany śledzić na bieżąco informacje przekazywane przez dyrektora i nauczycieli umieszczane na stronie internetowej szkoły lub w dzienniku elektronicznym oraz do odbierania telefonów ze szkoły lub pilnego oddzwonienia.
 6. Uczniowie informują nauczyciela o wystąpieniu u siebie objawów chorobowych i ściśle stosują się do jego wskazówek.
 7. Rodzic lub opiekun zostanie niezwłocznie poinformowany, jeżeli u ucznia pojawią się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych i będzie zobowiązany do możliwie najszybszego odebrania go ze szkoły.
 8. Osobiste wizyty w szkole rodziców lub opiekunów możliwe są po wcześniejszym umówieniu. Konieczne jest podanie danych teleadresowych do kontaktu.
 9. Osoby z zewnątrz obowiązkowo zasłaniają usta i nos (maseczki), po wejściu do szkoły dezynfekują ręce oraz zachowują dystans od innych.
 10. Lekcje prowadzone są zgodnie z podziałem godzin. Uczniowie w czasie przerwy przebywają w salach lekcyjnych pod opieka nauczycieli.
 11. O konieczności zmiany sali przez uczniów informuje nauczyciel. Uczniowie niezwłocznie przechodzą do innej sali i czekają przed nią stosując się do wskazówek nauczycieli.
 12. Nauczyciele w klasach I-III będą organizowali przerwy dla swoich uczniów adekwatnie do potrzeb.
 13. Podczas pobytu w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Rodzic jest zobowiązany do kontroli plecaka dziecka.
 16. Sale lekcyjne, świetlica szkolna i korytarze będą regularnie wietrzone a powierzchnie i sprzęty myte detergentem lub dezynfekowane.
 17. Zajęcia wychowania fizycznego i inne zajęcia, przy sprzyjających warunkach pogodowych, będą organizowane na świeżym powietrzu.
 18. Podczas zajęć komputerowych w sali informatycznej uczniowie zobowiązani są do dezynfekowania rąk .
 19. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej stosując się do Regulaminu biblioteki, ogólnych zasad higieny i wskazówek nauczyciela bibliotekarza.
Skip to content